Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja HumanClub:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

HumanLab Oy (HumanClub:n emoyhtiö)
Kappelitie 6 B, 02200 Espoo
+358 400 173 924
info@humanlabacademy.com

Rekisterin vastuuhenkilö: Partneri Hilkka-Maija Katajisto
Rekisterin yhteyshenkilö: Tietojärjestelmäasiantuntija Tomi Hakala, +358 40 7652534, info@humanlabacademy.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) JA PERUSTE

HumanLab verkkopalveluiden rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietojen käsittely voi perustua oikeutettuun etuun ja/tai annettuun suostumukseen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakaspalvelun ja asiakassuhteen ylläpidon (HumanLab:n asiakkaat) mahdollistamiseksi. Samaten rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen, uutiskirjetilausten sekä tapahtumien ilmoittautumisten (HumanLab:n potentiaaliset asiakkaat sekä verkkosivuston käyttäjät) hoitamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi henkilöstä vain ne tiedot, jotka henkilö itse suostumuksellaan ilmoittaa HumanLab verkkosivustoa ja palveluja käyttäessään tai joko kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse tai muita online-työkaluja käyttäen.

REKISTERIN SUOJAUS SEKÄ TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

HumanLab ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme (MailChimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, Google https://policies.google.com/privacy?hl=fi, Accountor Finago Oy https://finago.com/fi/kayttoehdot/, Paradigm Personality Labs, LLC http://paradigmpersonality.com/privacy-policy/, Multi-Health Systems, Inc. (MHS) https://www.mhs.com/Privacy-Policy, Digitoimisto ACQUA Tmi https://acqua.fi/tietosuojaseloste/ HubSpot https://legal.hubspot.com/privacy-policy Leadpages https://www.leadpages.com/privacy SurveyHero https://www.surveyhero.com/privacy?ref=footer-menus , Paytrail Oyj https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet  ja Accounting Rocks Oy) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Uutiskirjeviestintään sekä tapahtumiemme ilmoittautumiseen käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua ja yhdysvaltalaista Leadpages-palvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Sitoudumme sopimusperusteisesti varmistamaan käyttäjiemme tietojen käsittelyn ja siirron EU-komission mallisopimusehtojen mukaisesti (SCC, Standard Contractual Clauses). Lue lisää MailChimpin yksityisyydensuojasta:  https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostiin: info@humanlabacademy.com tai poistaa itsensä postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

WorkPlace Big Five Profile™ -persoonallisuusprofilointiin käytetään Paradigm Personality Labs, LLC:n My Paradigm Dashboard -järjestelmää. Paradigm Personality Labs on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Sitoudumme sopimusperusteisesti varmistamaan käyttäjiemme tietojen käsittelyn ja siirron EU-komission mallisopimusehtojen mukaisesti (SCC, Standard Contractual Clauses). Lue lisää MyParadigm -järjestelmän yksityisyydensuojasta: (http://paradigmpersonality.com/privacy-policy/). Henkilötiedot (nimi ja sähköpostiosoite) hävitetään MyParadigm -järjestelmästä pyynnöstä tai viimeistään viiden vuoden säilytyksen jälkeen. Pyynnön voi lähettää sähköpostiin: info@workplacenordic.com. Kyseinen persoonallisuusprofilointi on myös mahdollista tehdä anonyymisti, jolloin mitään henkilötietoja ei tallennu.

EQ-i 2.0® -tunneälymittaukseen käytetään Multi-Health Systems, Inc. (MHS):n MHS Talent Assessment Portaalia. MHS on kanadalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Kanada on EU:n päätöksellä riittävän tietosuojatason maa ja kun tietoja tunneälymittauksen yhteydessä siirretään Yhdysvaltoihin, MHS:n käyttämä palvelun toimittaja on Rackspace US, Inc. Sitoudumme sopimusperusteisesti varmistamaan käyttäjiemme tietojen käsittelyn ja siirron EU-komission mallisopimusehtojen mukaisesti (SCC, Standard Contractual Clauses). Lue lisää MHS:n yksityisyydensuojasta: https://www.mhs.com/Privacy-Policy ja https://www.mhs.com/Security-policy). Henkilötiedot (nimi ja sähköpostiosoite) hävitetään MHS Talent Assessment Portaalista pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostiin: info@humanlabacademy.com. Kyseinen tunneälymittaus on myös mahdollista tehdä anonyymisti, jolloin mitään henkilötietoja ei tallennu.

Workplace Nordic 360° -arvioinnin vastausten keräykseen käytetään SurveyHero alustaa, jonka tarjoaa Sveitsiläinen enuvo GmbH. enuvo GmbH on Sveitsiläinen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. EU-komissio on todennut Sveitsin tietosuojantason riittäväksi ja sitoudumme myös sopimusperusteisesti varmistamaan käyttäjiemme tietojen käsittelyn ja siirron EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää SurveyHero -järjestelmän yksityisyydensuojasta: (https://www.surveyhero.com/privacy). Pyynnöt henkilötietojen muuttamiseksi tai poistamiseksi voi lähettää sähköpostiin: info@humanlabacademy.com.

Jos tietokantoihin tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. Manuaalisen aineiston käyttötarpeen loppuessa se tuhotaan.

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi niin kauan kuin on tarpeen sen asiakassuhteen (nykyisen tai potentiaalisen), tapahtuman markkinoinnin, persoonallisuusprofiloinnin, tunneälymittauksen tai muun määritellyn käyttötarkoituksen, jonka vuoksi tiedot on tallennettu, hoitamiseksi. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä korjataan sekä poistetaan sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Uutiskirjeen postituslistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@humanlabacademy.com

Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot ja saada niistä kopiot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, lähetä HumanLab:lle pyyntö korjata tai täydentää tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat lähettää suoramarkkinointia rekisteröidylle.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole mielestään tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Itsensä voi poistaa uutiskirjeen postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Tallennamme seuraavanlaisia välttämättömiä evästeitä kun käyttäjä saapuu verkkosivuille:

  • Tietoturvaa parantavat evästeet
  • Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet

Tallennamme seuraavanlaisia evästeitä, jos käyttäjä on hyväksynyt evästeiden käytön (hyväksyn evästeet -nappia painamalla):

  • Kielivalintasi
  • Toiminnalliset evästeet paremman ostokokemuksen mahdollistamiseksi
  • Toiminnalliset evästeet paremman oppimiskokemuksen mahdollistamiseksi

Voit muuttaa eväste asetuksiasi tästä:

HumanClub